Všeobecné obchodní podmínky firmy SCENOGRAFIE s.r.o. platné od 22. 2. 2016

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky firmy SCENOGRAFIE s.r.o. (dále též VOP) jsou závazné pro smluvní strany, pokud jsou přijaty níže uvedeným způsobem. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí občanským zákoníkem – zákon č. 89/2012 Sb.

II. Způsob vzniku smlouvy

 1. Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu, pokud se obě strany dohodnou na podstatných náležitostech předmětu smlouvy a to zejména na druhu výrobku a na jeho ceně.
 2. Zhotovitel a objednatel uzavírají smlouvu o dílo, pokud se dohodnou na podstatných náležitostech předmětu smlouvy, zejména na předmětu díla a na jeho ceně. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnosti s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části (dále jen Smlouva). Pro účely těchto podmínek není formálně důležité, zda se při vystavení objednávek použije slovo objednatel a kupující anebo zhotovitel a prodávající.
 3. Pokud smluvní strany neuzavřou Smlouvu s podpisy smluvních stran na jedné listině, dojde k uzavření Smlouvy potvrzením nabídky, rozpočtu anebo potvrzením objednávky příslušnou smluvní stranou. K uzavření smlouvy může dojít také elektronickou poštou, pokud potvrzení objednávky, rozpočtu nebo nabídky bylo doručeno. Přistoupením k VOP firmy SCENOGRAFIE s.r.o. se tento dokument stává součástí Smlouvy. Objednatel přistupuje k VOP vždy při uzavření smluvního vztahu s firmou SCENOGRAFIE s. r. o.

III. Druh dodávky a prohlášení o shodě

 1. Zhotovitel se zavazeje vyrobit, dodat dílo/zboží nebo službu v kvalitě běžné firemních standardů dle norem platných pro tento druh výrobku v České republice a EU.
 2. V případě kooperace díla, zboží nebo služeb, které jsou náplní činnosti zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zajistit dodržení platných firemních standardů.
 3. V případě kooperace díla, zboží nebo služeb, které nejsou náplní činnosti zhotovitele, se zhotovitel zavazuje dodržet specifické parametry a technické podmínky uvedené ve Smlouvě či uvedené jako součást schválené písemné nabídky/rozpočtu.

IV. Vzorová objednávka

 1. Označení přesného obchodního jména, sídla, IČ a DIČ objednatele.
 2. Jméno a datum fyzické osoby, pokud objednatel nevystupuje jako podnikatel.
 3. Kontaktní osoba jednající za objednatele.
 4. Předmět objednávky: Popis produktu
  Počet kusů
  Akceptace sdělené ceny ze strany firmy SCENOGRAFIE s.r.o.
  Termín dodání zboží odsouhlasený s firmou SCENOGRAFIE s.r.o.

Výše uvedená ,,vzorová objednávka“ je pouze vodítko k učinění objednávky, pokud je objednávka učiněna jiným způsobem popsaným výše ve VOP pak takováto objednávka je platná.

V. Závazky objednatele

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy součinnost vymezenou touto smlouvou, zejména předat potřebné podklady nezbytné pro provedení předmětu smlouvy, včas odsouhlasit dílčí plnění a přípravné podklady a v případě požadovaných víceprací tyto vícepráce objednat postupem dohodnutým v čl. VII. odst.3.
 2. Objednatel se zavazuje seznámit se všemi náležitostmi dodávky díla/zboží a předejít tak veškerým nesrovnalostem a nedorozumění. V případě jakékoliv nejasnosti ohledně výsledné kvality díla nebo jeho části se objednatel zavazuje vyžádat vzorek či zkoušku, tuto vícepráci objednatel objedná postupem dohodnutým v čl. VII. odst. 3.
 3. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a řádně uhradit dohodnutou cenu. V případě, že bude řádně naplněna povinnost zhotovitele zhotovit dílo, a objednatel bude vyzván k jeho Převzetí, je objednatel povinen si dílo převzít. Neposkytne-li k tomuto potřebnou součinnost resp. nepřevezme-li si dílo ve zhotovitelem poskytnuté lhůtě, a to i případně z důvodů nezajištění jakékoliv povinností na straně objednatele, tj. zhotovitel nebude moci dílo instalovat na určené místo i přesto, že k tomu byl objednatel zhotovitelem vyzván, platí že dílo bylo Převzato uplynutím této lhůty.
 4. Objednatel je povinen převzít zhotovené dílo i pokud má dílo drobné vady popřípadě nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla pro účely, pro které bylo dílo zhotoveno.
 5. Objednatel je povinen vady zřejmé oznámit objednateli nejpozději při převzetí díla. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují a jaké nároky z vad díla uplatňuje. Vady zřejmé jsou vady, které jsou zjistitelné při řádném převzetí, kdy je objednatel povinen předané dílo odborně prohlédnout nebo zajistit prohlídku jinou osobou.
 6. Pokud objednatel dodá vlastní materiál, z něhož má být dílo vyrobeno, je povinen informovat zhotovitele o podstatných věcech a požadavcích na způsob zpracování.
 7. Objednatel byl poučen nejpozději při převzetí zboží nebo díla o odlišném způsobu užívání.

VI. Závazky zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí v souladu s dohodnutými podmínkami dle této smlouvy a je povinen provést předmět smlouvy dle pokynů objednatele a v dohodnuté lhůtě mu dílo Předat.
 2. Zhotovitel je povinen počínat si při plnění předmětu smlouvy tak, aby nepoškodil dobré jméno objednatele.
 3. V případě, že má zhotovené dílo vady popřípadě nedodělky, které však nebrání řádnému užívání díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady popřípadě nedodělky napravit v přiměřené lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou.

VII. Cena

 1. Cena je stanovena dohodou. Stanovení ceny se řídí nabídkou/rozpočtem zhotovitele či jiným schváleným způsobem. Má se za to, že přistoupením k těmto VOP se objednatel dostatečně seznámil s cenou zhotovitele.
 2. V případě, že si zhotovitel vyžádá zálohu, pak objednatel je povinen tuto zálohu složit v dohodnutém termínu. Při nedodržení termínu splatnosti zálohy je dodavatel oprávněn změnit termín zhotovení díla.
 3. Dohodnutá cena se může navýšit v případě víceprací, které si mezi sebou objednatel se zhotovitelem dohodnou, přičemž tyto vícepráce si smluvní strany mohou dojednat postupem dohodnutým v čl. II odst. 4. Navýšení ceny z důvodu víceprací bude přičteno k ceně díla.
 4. Celková cena za dílo se může rovněž změnit ve vztahu k zákonné sazbě DPH, pokud tato změna nastane v průběhu zhotovování díla.
 5. Pro případ, že objednatel nezaplatí za zboží nebo dílo včas v dohodnutém termínu, vzniká zhotoviteli právo na to, aby mu objednatel uhradil za každý den prodlení 0,05% z dlužné částky a to až do zaplacení.
 6. Úrok z prodlení je splatný na základě vyúčtování oprávněnou stranou ve lhůtě 21 dnů od vyúčtování. Uhrazením úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu skutečně vzniklé škody v plné výši.
 7. Při prodlení se zaplacením dlužné částky (které přesahuje 2 měsíce), předává zhotovitel na základě mandátní smlouvy věc advokátní kanceláři k podání zpoplatněné předžalobní upomínky a soudní žaloby.

VIII. Převzetí zboží

 1. Zhotovitel předává zboží nebo dílo v sídle své firmy, místě instalace nebo místě určení objednatelem. Převzetím a úplným zaplacením zboží nebo díla se objednatel stává jejich majitelem. Převzetím zboží nebo díla přechází nebezpečí vzniku škody na objednatele. K předání a převzetí zboží nebo díla dochází v okamžiku, kdy v závodě zhotovitele nebo místě určení odběratel může zkontrolovat kvalitu zhotoveného zboží nebo díla a může s ním manipulovat. Odběratel se zavazuje připravit se na předání a převzetí s nejvyšší pečlivostí. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost.
 2. K převzetí a předání zboží jménem odběratele je oprávněna osoba, kterou odběratel pověřil a vyslal do závodu zhotovitele nebo místa určení. Takovou osobou je i subjekt provozující dopravu materiálu na účet odběratele.
 3. Převzetí díla bude prokázáno datovaným podpisem oprávněného zástupce či zaměstnance objednatele na průvodním dokladu – dodacím listu (předávací protokol), kde budou uvedeny alespoň zevrubně položky a ceny jednotlivých předmětů dodávaného díla vč. instalace. Tento zástupce nebo zaměstnanec objednatele není oprávněn bez dostatečného důvodu dodací list nepodepsat. Pokud bez důvodu, který brání řádnému užívání Předání díla, nepotvrdí, platí fikce, že dílo bylo řádně předáno ke dni, kdy zástupce nebo zaměstnanec objednatele odmítnul dodací list podepsat.
 4. Za dodané zboží i bez dodacího listu je považováno i to, že věc je odběratelem používána nebo použita podle druhu zboží či díla.
 5. Pokud si odběratel nepřevezme zbytky materiálu, které odběratel za účelem plnění této smlouvy dodal zhotoviteli, do jednoho měsíce od předání a převzetí zboží, může zhotovitel zbytky zlikvidovat na náklady odběratele. Po dobu skladování materiálu je zhotovitel oprávněn účtovat skladné ve výši 100 Kč/m2 za měsíc, tato doba počíná dnem předání díla.
 6. Pokud si odběratel nepřevezme zhotovené dílo do dvou týdnů od domluveného termínu předání, může zhotovitel dílo zlikvidovat na náklady odběratele. Po dobu skladování díla je zhotovitel oprávněn účtovat skladné ve výši 100 Kč/m2, tato doba počíná dnem předání díla.

IX. Vady zboží

 1. Zhotovitel ručí za vady zboží nebo díla, které měli při okamžiku předání a převzetí.
 2. Zhotovitel neručí za vady, které vznikly naložením a dopravou ze závodu a nevhodnou manipulací se zbožím nebo dílem. Toto ustanovení neplatí pro nakládku a dopravu ze strany dodavatele.
 3. V případě repasování zboží nebo instalace díla na jinou starší věc, zhotovitel nezodpovídá za případně vzniklou škodu repasovaného zboží či škodu, která vznikla na věci na které je dílo instalováno, z toho důvodu, že původní věc je starší a neznámé kvality.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
 2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. Výjimku tvoří povinnost k poskytnutí výše uvedených informací objednatelem podle obecně závazných právních předpisů.
 3. Přistoupením k VOP se má za to, že se smluvní strany dohodly, že pro případ sporu bude spor rozhodovat místně příslušný soud zhotovitele dle práva České republiky.
 4. Smluvní vztahy neupravené ve smlouvě anebo VOP se řídí ustanovením občanského zákoníku.
 5. Přistoupením k podmínkám VOP firmy SCENOGRAFIE s.r.o. jsou vyloučeny podmínky vypracované objednatelem.
 6. Objednatel nemůže závazky ani pohledávky vyplývající ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem převádět na třetí subjekty.
 7. Veškeré zhotovené věci jsou chráněné autorským právem zhotovitele.
 8. Zhotovitel si vymezuje právo, aby veškeré věci, které byly vyrobeny zhotovitelem byly možné použít k propagaci zhotovitele.